تبلیغات
ஜ۩۞۩ஜ آموزش شیمی ஜ۩۞۩ஜ , - سنجش اسید قوی توسط باز قوی
  ..  
   
   
  منوی اصلی
لینکهای سریع

  موضوعات
شیمی الی
الکتروشیمی

 

آرشیو ماهانه
هفته چهارم اردیبهشت 1394
هفته دوم اردیبهشت 1392
هفته دوم آذر 1391
هفته اول آذر 1391
هفته دوم فروردین 1391
هفته اول فروردین 1391
هفته دوم دی 1390
هفته اول دی 1390
هفته سوم شهریور 1390
هفته اول شهریور 1390
هفته چهارم مرداد 1390
هفته سوم مرداد 1390
هفته دوم مرداد 1390
هفته اول مرداد 1390
هفته چهارم تیر 1390

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان
 

اَبر برچسبها
واکنش های اتر  انرزی پتانسیل اتان  تهیه دی بنزال استون  واکنش های فنول ها:  متانول – اتانول – پروپانول – ایزوپروپیل الکل  سطح ارشمیدس  پلیمر  آرایش الکترونی و جدول تناوبی  اکسیداسیون-احیا  Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس  متانول  آلدهید و کتون  تشکیل ایمین  بازی با جدول عناصر شیمیایی  شیمی فیزیک  شیمی معدنی  چگالی  واکنش های بنزن:  پلیمریزاسیون اتیلن  jتیتراسیون  نامگذاری ترکیبات آلی  روش هوکل  تهیه سیکلوهگزن  تیتراسیون اسید های ضعیف  واکنش های آلکیل هالید  ترکیبات آروماتیک  آمینها  واکنش های آریل هالید  آسپرین استامینوفن ایبوپروفن  شیمی دارویی 

 

تبلیغات

  سنجش اسید قوی توسط باز قوی
مرتبط با :

هیدروکلریدریک اسید و سدیم هیدروکسید (سود) هر دو از اسید و باز قوی محسوب میشوند که میتوان با انجام تیتراسیون در صورت معلوم بودن غلظت سود در مجاورت شناساگر مناسب غلظت محلول اسید را تعیین نمود. نقطه پایانی، نقطه ای است که با افزودن یک قطره از محلول تیتر کننده محلول تیتر شونده تغییر رنگ بدهد. در این آزمایش ماده تیتر کننده سود با مولاریته مشخص و تیترشونده محلول با غلظت مجهول از هیدروکلریدریک اسید میباشد، البته محلول تهیه شده سود را ابتدا باید توسط محلول پتاسیم هیدروژن فتالات، استاندارد نمود. زیرا علاوه بر این كه تهیه محلول سود به دلیل وزن مولكولی كم آن دارای خطا میشود، محلول سود میتواند با CO2 موجود در هوا به صورت زیر واكنش داده و غلظت آن به مرور زمان تغییر كند.

CO2 + 2NaOH --> Na2CO3 + H2O

اما پتاسیم هیدروژن فتالات با فرمول KHC8H4O4 و وزن مولکولی زیاد (204/2gr/mol)، ترکیبی غیر شیمیایی رطوبتگیر بوده و دارای کیفیت استاندارد اولیه برای تهیه محلولهای استاندارد میباشد.

 

محلولهای مورد نیاز:

1- 100 میلی لیتر پتاسیم هیدروژن فتالات 0.1 مولار (مقداری پتاسیم هیدروژن فتالات را به مدت یک یا دو ساعت در حرارت 110 درجه سیلیسیوس قرار داده و سپس سرد کنید).

2- 250 میلی لیتر سود 0.1 مولار

3- 100 میلی لیتر از هر یک از شناساگرهای فنل فتالئین، متیل رد و متیل اورانژ (با توجه به جدول تهیه شناساگرها)

 

الف- استاندارد کردن سدیم هیدروکسید

ابتدا چند بار بورت را با چند سی سی محلول سود شستشو دهید و بعد بورت را از محلول سود پر کنید. (دقت کنید داخل بورت حباب هوا نداشته باشد.)

سپس 10 میلی لیتر از محلول پتاسیم هیدروژن فتالات را توسط پیپت ژوژه (پیپت حبابدار) به ارلن 250 میلی لیتری منتقل نمائید.

حدود 10 سی سی آب مقطر و 2-1 قطره شناساگر فنل فتالئین به آن اضافه کنید. (آب توسط مزور (استوانه مدرج) اضافه گردد).

یک کاغذ سفید در زیر ارلن قرار دهید تا تغییر رنگ بهتر مشخص شود.

ضمن اینکه ارلن را توسط دست راست و به طور آهسته حرکت دورانی می دهید با دست چپ شیر بورت را باز کنید تا قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید به محلول پتاسیم هیدروژن فتالات اضافه شود.

اولین قطرهایی که رنگ محلول را از بیرنگ به صورتی کمرنگ تغییر دهد و با بهم زدن از بین نرود نقطه خاتمه تیتراسیون است، حجم را یادداشت کنید.

در موقع خواندن بورت چشم باید در امتداد سطح مایع باشد و عدد مقابل خط زیر سطح مقعر مایع خوانده شود.

عمل تیتراسیون را حداقل سه بار تکرار کنید.

برای بار دوم به بعد که می خواهید تیتراسیون را تکرار کنید از آنجایی که حجم سود مصرفی را می دانید، 2میلی لیتر سدیم هیدروکسید کمتر از حجم لازم برای رسیدن به پایان تیتراسیون را یک باره به محلول داخل ارلن مایر اضافه کنید. ارلن مایر را خوب هم بزنید سپس با افزایش قطره قطره سود تیتراسیون اسید را تا رسیدن به پایان تیتراسیون ادامه دهید و حجم سود مصرفی را یادداشت و غلظت سدیم هیدروکسید را محاسبه کنید.

 

محاسبه:

باتوجه به استوکیومتری واکنش سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروژن فتالات:

NaOH + KHP --> NaKP + H2O

رابطه مولی بین این دو جزء در نقطه هم ارز عبارت خواهد بود از:

NaOH تعداد مول = KHP تعداد مول

غلظت مولار (M)، تعداد مولهای ماده حل شده در یک لیتر محلول است. برای تعیین تعداد مول ها در نمونه ای از یک محلول باید غلظت محلول را در حجم محلول ضرب کرد. یعنی:

تعداد مولهای ماده حل شده = CM × V

لذا باتوجه به داده های حاصل از تیتراسیون و با استفاده از رابطه زیر می توان غلظت سدیم هیدروکسید را محاسبه نمود:

MNaOHVNaOH = MKHPVKHP

با توجه به این كه مولاریته پتاسیم هیدروژن فتالات برابر با 0.1 میباشد و 10 سی سی از آن را برداشته بودیم 0.1 * 10 = MNaOHVNaOH  در اینجا VNaOH حجم سود مصرف شده از بورت است كه آنرا در معادله بالا قرار داده و مولاریته سود (MNaOH) را به دست می آوریم.

 

ب- اندازه گیری غلظت هیدروکلریک اسید مجهول

نمونه مجهول خود را در بالن ژوژه 250 میلی لیتری به حجم رسانده و مطابق آزمایش فوق آنرا توسط سود در مجاورت شناساگر فنل فتالئین تیتر کنید.

 

محاسبه:

مولاریته هیدروکلریک اسید را با توجه به مولاریته سود كه از آزمایش قبل به دست آمد محاسبه کنید.

آزمایش تیتراسیون هیدرو کلریدریک اسید توسط سود را در مجاورت شناساگر متیل اورانژ تکرار کنید.

 

تذکر: میتوان برای تشخیص نقطه پایانی از محلول شاهد استفاده کرد. به این ترتیب که حجمی از آب مقطر معادل حجم اسید و سود و آب به ارلن منتقل کرده و همان تعداد قطرات شناساگر به آن افزوده و سپس یک قطره سود به محتوای ارلن اضافه کرد، رنگ حاصل از آن را می توان بعنوان رنگ شاهد در نظر گرفت.

 

2) سنجش اسید ضعیف توسط باز قوی

اسیدهای ضعیف، اسیدهایی هستند که در آب کاملا تقکیک نشده و مقداری از آن به صورت ملکولی باقی می ماند. به طور مثال می توان استیک اسید را در نظر گرفت که معادله تفکیک آن به صورت زیر است.

CH3COOH + H2O <--> CH3COO- + H3O+

اسید فوق را می توان توسط سدیم هیدروکسید که یک باز قوی است در مجاورت شناساگر مناسب تیتر نمود. نقطه پایانی آزمایش زمانی است که با افزودن یک قطره از محلول سود محتوای ارلن در مجاورت شناساگر تغییر رنگ دهد. در این نقطه یعنی خنثی، نمک سدیم استات تولید می شود که در نتیجه هیدرولیز آن محیط قلیایی می شود.

CH3COO- + H2O <--> CH3COOH + OH-

 

محلولهای مورد نیاز:

1- 250 میلی لیتر سدیم هیدروکسید 0.1 مولار

2- 100 میلی لیتر پتاسیم هیدروژن فتالات 0.1 مولار

3- شناساگرهای فنل فتالئین، متیل رد و متیل اورانژ

 

توجه: سود تهیه شده را ابتدا توسط پتاسیم هیدروژن فتالات طبق روش ذکر شده در اندازه گیری هیدروکلریک اسید استاندارد نمائید.

 

روش آزمایش

نمونه مجهول خود را به وسیله آب مقطر به حجم برسانید.

ابتدا چند بار بورت را با چند سی سی محلول سود شستشو دهید و بعد بورت را از محلول سود پر کنید. (دقت کنید داخل بورت حباب هوا نداشته باشد.)

25 میلی لیتر از نمونه را به ارلن 250 میلی لیتری منتقل کرده و حدود 25 میلی لیتر آب مقطر به محلول اضافه کنید.

سه قطره از شناساگر فنل فتالئین به محتویات ارلن اضافه کرده و آنرا در حال به هم زدن با محلول سود تیتر کنید. آزمایش فوق را تکرار کنید در حالیکه از شناساگرهای متیل رد و متیل اورانژ استفاده می کنید.

 

محاسبه:

غلظت استیک اسید را در مجاورت شناساگر فنل فتالئین محاسبه کنید.

 

 

3) سنجش باز ضعیف توسط اسید قوی (سدیم کربنات توسط هیدروکلریک اسید)

سدیم کربنات از ترکیب یک اسید ضعیف H2CO3 و یك باز قوی NaOH به دست می آید محلولهای آن خاصیت قلیائی ضعیف دارد، به طوریکه می توان آنرا توسط اسید در مجاورت یک شناساگر مناسب تیتر نمود.

CO32- + 2HCl <--> CO2 + H2O + 2Cl-

محلول تیتر کننده هیدروکلریک اسید می باشد که ابتدا باید محلول تهیه شده آنرا توسط سدیم کربنات استاندارد، تیتر کرده و مولاریته دقیق آنرا به دست آورد.

 

محلولهای مورد نیاز:

250 میلی لیتر هیدروکلریک اسید 0.2 0 مولار

100 میلی لیتر محلول 0.02 مولار سدیم کربنات (سدیم کربنات رامدت 2 ساعت در حرارت 110 درجه سانتی گراد خشک کرده و سپس در داخل دسیکاتور سرد کنید).

شناساگر متیل رد

 

الف- استاندارد کردن هیدروکلریک اسید

محلول تهیه شده هیدروکلریک اسید را به بورت منتقل کنید (قبل از آن با چند سی سی از همین محلول بورت را شستشو دهید).

10 میلی لیتر سدیم کربنات استاندارد را توسط پی پت ژوژه به ارلن 250 میلی لیتری منتقل کنید.

یک تا دو قطره از شناساگر متیل رد به محلول ارلن اضافه کنید.

محلول داخل ارلن را با هیدرو کلریک اسید تیتر کرده تا رنگ صورتی ظاهر گردد.

 

محاسبه:

مولاریته اسید مجهول را محاسبه کنید.

 

ب - اندازه گیری غلظت سدیم کربنات

نمونه مجهول داده شده را به حجم رسانده و به طریق ذکر شده در آزمایش فوق توسط هیدروکلریک اسید در مجاورت شناساگر متیل رد تیتر کنید.

 

محاسبه:

غلظت سدیم کربنات را محاسبه کنید.

 

 

4) اندازه گیری غلظت سدیم کربنات و بی کربنات در یک مخلوط

هر گاه یک محلول شامل سدیم کربنات و سدیم بی كربنات باشد و بخواهیم با استفاده از شناساگرهای PH آنرا توسط اسید تیتر کنیم می توان از معرف فنل فتالئین استفاده نموده کربنات را تبدیل به بی کربنات کرده و سپس در مجاورت معرف متیل رد سدیم بی كربنات را تبدیل به اسید کربنیک کرده با داشتن حجم اسید مصرفی در دو مرحله غلظت هر یک را محاسبه کنیم.

استفاده از این روش به علت جهش کم PH در نقطه اکی والان بی کربنات سدیم تغییر رنگ سریع نداشته و خطایی حدود 1% یا بیشتر خواهیم داشت. می توان از مراحل زیر استفاده نمود:

1- از حلالیت کم باریم کربنات می توان در این تیتراسیون استفاده کرد به این ترتیب که با افزایش مقدار مشخص و بیش از حد لزوم سود استاندارد به محلول مخلوط بی کربنات سدیم  را به کربنات سدیم تبدیل کرده سپس سدیم کربنات را با افزایش باریم کلرید رسوب داد و زیادی سود را در مجاورت شناساگر فنل فتالئین توسط هیدروکلریک اسید استاندارد تیتر نمود. حضور باریم کربنات جامد در تشخیص نقطه پایانی نمی تواند مزاحمتی داشته باشد.

 

NaHCO3 + NaOH <--> Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + BaCl2 <--> BaCO3 + 2NaCl

 

2- در آزمایش بعدی همان حجم سود را به ارلن منتقل کرده و همراه باریم کلرید و شناساگر فنل فتالئین با هیدرو کلریک اسید تیتر می گردد. اختلاف حجم اسیدهای مصرفی در این دو آزمایش ( 1و 2) برابر با حجم اسید مصرفی برای سدیم بی کربنات می باشد.

 

3- در یک آزمایش دیگر حجم معینی از محلول مخلوط را توسط هیدرو کلریک اسید استاندارد در مجاورت شناساگر مناسب که می تواند متیل رد یا برموکرزول سبز باشد تیتر نمود که در آن کل کربنات و بی کربنات تیتر می شوند.

محلولهای مورد نیاز:

250 میلی لیتر هیدرو کلریک اسید 0.02 مولار

250 میلی لیتر NaOH 0.02 مولار

50 میلی لیتر باریم کلرید 10 % وزنی – حجمی

شناساگرهای فنل فتالئین و متیل رد

در صورتیکه هیدرو کلریک اسید تهیه شده استاندارد نباشد ابتدا باید آنرا توسط سدیم کربنات استاندارد طبق روش ذکر شده در اندازه گیری سدیم کربنات تیتر نمود و مولاریته دقیق آنرا به دست آورد.

 

آزمایش 1

محلول مجهول داده شده را با آب مقطر عاری از CO2 به حجم برسانید.

بورت را از هیدرو کلریک اسید 0.02 مولار پر کنید.

25 میلی لیتر از نمونه داده شده را به ارلن 250 میلی لیتری منتقل کنید.

25 میلی لیتر سود 0.02 مولار توسط پی پت ژوژه به ارلن بیفزائید.

بلافاصله 10 میلی لیتر باریم کلرید 10% و 2 قطره شناساگر فنل فتالئین نیز به آن اضافه کنید.

بعد از تکان دادن کامل محتویات داخل ارلن، سود اضافی را با هیدرو کلریک اسید 0.02 مولار تیتر کنید.

 

آزمایش 2

محلولی تهیه کنید که شامل 25 میلی لیتر آب مقطر و 10 میلی لیتر محلول 10 % باریم کلرید و 25 میلی لیتر NaOH 0.02 مولار 3-2 قطره شناساگر فنل فنالئین باشد و آنرا توسط هیدروکلریک اسید 0.02 مولار تیتر کنید. اختلاف حجم اسید مصرفی دراین آزمایش و آزمایش 1 برابر حجم اسید مصرفی برای سدیم بی کربنات می باشد.

 

آزمایش 3

25 میلی لیتر از محلول نمونه را توسط پی پت ژوژه به یک ارلن 250 میلی لیتری منتقل کرده و طبق روش ذکر شده در اندازه گیری سدیم کربنات، آنرا توسط هیدرو کلریک اسید 0.02 مولار در مجاورت 2 تا 3 قطره معرف متیل رد تیتر کنید.

محاسبه:

با توجه به حجم اسیدهای مصرفی در آزمایش 3 که برابر با حجم اسید لازم برای کل سدیم کربنات و سدیم بی کربنات می باشد و اختلاف حجم اسید مصرفی در آزمایش 1و 2 که مربوط به سدیم بی کربنات می باشد غلظت سدیم کربنات و سدیم بی کربنات در مخلوط را بر حسب میلی گرم در لیتر محاسبه کنید.

 


برچسب ها : jتیتراسیون-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در چهارشنبه 14 دی 1390

نظرات (

 

مطالب پیشین

» آشنایی با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی
» ترکیبات آروماتیک
» روشهای تهیه اسید کربوکسیلیک
» آلدهید و کتون
» آمینها
» واکنش های بنزن:
» واکنش های فنول ها:
» واکنش های آریل هالید
» واکنش های آلکیل هالید
» انرزی پتانسیل اتان
» تشکیل ایمین
» پلیمریزاسیون اتیلن
» متان – اتان - پروپان - بوتان
» متانول – اتانول – پروپانول – ایزوپروپیل الکل
» اسیدهای آلی
» متانول
» آسپرین استامینوفن ایبوپروفن
» چگالی
» Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس
» Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس
» سطح ارشمیدس
» ...
» تیتراسیون اسید های ضعیف
» بازی با جدول عناصر شیمیایی
» نامگذاری ترکیبات آلی:
» آلکیل هالید
» عکس (شیمی 2)

» لیست کامل مطالب ارسالی


  درباره


سلام به همه شما دوستان عزیز و بینندگان محترم از آنجایی که وبلاگ نویسی گسترش زیادی پیدا کرده به این فکر افتادم تا شما را از تجارب خودم آگاه سازم و بتوانم کمکی به همه شما عزیزان کرده باشم.
آدما همیشه با ارزش ترین هدیه ها رو به بهترین هاشون میدن این وبلاگ چیز با ارزشی نیست اما با همه سادگیش و با همه کمیش تقدیم میکنم به بهترین و عزیزترین آدمی که روی زمین هست تقدیم به کسی که ثانیه ثانیه به یادشم و تا آخر عمر در کنارش می مونم تقدیم به گلی که هرگز از دیدن و بوییدنش سیر نمی شم و تقدیم به مهربانی که همیشه با افتخار نامش را صدا میزنم....
**تقدیم به آبجی مهربونم**
**با تمام وجودم دوست دارم**

مدیر وبلاگ: فرشاد عبدیلوگوی ما  نظرسنجی
نظرتون درمورد وبلاگ؟


  صفحات جانبی
» چرازندگی میکنیم
» زندگی چرا???
» صادق هدایت وعقاید او نسبت به زندگی
» در خواست ثبت لینک در صفحه
» تصاویری برای شیمی

  پیوند های روزانه

ساعت دیواری
دستگاه بافت مو
اخبار روزنامه های صبح ایران
moran
ثبت دامنه رایگان
آپلود رایگان
خرید پستی شال محرم
کسب در امد
دانلود آهنگ و عکس و فایلهایpdf
.::||بروز ترین سایت تفریحی و دانلود||::.
نیاز به مدیریت بخش های انجمن
بهترین های تکنولوژی
فارم فا
*^*برترین پورتال تفریحی ایرانیان*^*
اس ام اس+خنده+داستان کوتاه+سرگرمی
تبادل لینک اتوماتیک
فانی بلاگ(حنده. تفریح.آگاهی)
SANJESH 91
سایت کاریابی و استخدامی
کلیک نکنی یه وقت
__ روبیــــن __
بهترین سایت ایرانی
بی پول
علم شیمی و...
زنگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره میترسم
بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان
کد جمله های پـ نه پـ برای وبلاگ و سایت شما
تماشای آنلاین تلوزیون
ÝÑæÔ ÇӁãÑ áíä˜Ïæäí ãíåä Èáǐ
سایتی پر از شکلک برای وبلاگ شما
مرجع تخصصی ابزار وب
اس ام اس روزانه - مــــو نــــا
تابلوی اعلانات دانشگاه ازاداسلامشهر
سیستم اطلاع رسانی دانشگاه ازاد اسلامشهر
دانشگاه ازاداسلامشهر
زندگی
کداپولودعکس
اموزش وبلاگ نویسی
بارسلونا
قلب شکسته

.:: لیست کامل پیوندهای روزانه ::.

.:: ارسال پیوند ::.


  آمار بازدید

نویسندگان :
» فرشاد عبدی

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

center>